Aktualności

INFORMACJA - ORZECZNICTWO

03-02-2021

 

SZANOWNI RODZICE!

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie prosi Rodziców dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz uczniów realizujących naukę na mocy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, którego ważność kończy się w bieżącym roku szkolnym, o zgłaszanie się do Poradni w celu podjęcia procedury orzeczniczej dotyczącej kontynuacji kształcenia specjalnego na kolejnym etapie edukacyjnym.

 

Wcześniejsze podjęcie postępowania orzeczniczego umożliwi sprawną organizację wydawania stosownych dokumentów.

 

Dotyczy to dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, które w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczną naukę w klasie I, uczniów szkoły podstawowej kończących I etap edukacyjny (z klas III) i II etap edukacyjny (z klas VIII) lub dzieci / uczniów, którym wydano orzeczenie na czas krótszy niż etap edukacyjny, np. na rok szkolny.

 

Druki wniosków o przyjęcie dziecka / ucznia znajdują się w sekretariacie poradni oraz na stronie internetowej poradni (druki do pobrania). W uzasadnieniu zgłoszenia należy wpisać: kontynuacja orzeczenia na kolejny etap edukacyjny. Wnioskodawca dołącza ponadto dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, innych w zależności od funkcjonowania dziecka, poprzednio wydane orzeczenia lub opinie (jeżeli zostały wydane przez inną poradnię) oraz opinię sporządzoną przez nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem / uczniem na temat funkcjonowania dziecka / ucznia w placówce (wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia).

 

Jeżeli  w celu wydania orzeczenia niezbędna jest informacja o stanie zdrowia dziecka / ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza specjalistę zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka / ucznia, dokument stwierdzający niepełnosprawność.

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dzieci i młodzież, wobec których można stosować specjalną organizację nauki i metody pracy na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego to uczniowie niepełnosprawni:

1) niesłyszący, słabosłyszący

2) niewidomi, słabowidzący

3) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

 

oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym lub niedostosowani społecznie.

 

                                                                                             Magdalena Grot-Mrozicka

                                                              Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie 

<< wstecz

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito