RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W RZESZOWIE

  

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie jest Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie.

2.  Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: .

3.   Administrator danych osobowych – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 1 i 2 lit. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a)     pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,

b)   prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci,

c)   korzystania z monitoringu na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:

a)     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie,

b)     organy nadzoru,

c)    podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje, na podstawie umowy-powierzenia, dane w związku z organizacją pracy Poradni,

d)     podmioty współpracujące z Poradnią w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/Pana dziecka.

11.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

                                                                                                    Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie

 

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito