Formy pomocy

ZADANIA PLACÓWKI

 

1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.

2. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, profilaktyka uzależnień i innych zachowań problemowych.

3. Terapia zaburzeń rozwojowych i innych zachowań dysfunkcyjnych.

4. Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.

5. Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.

6. Prowadzenie Edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

8. Dodatkowe zdania powierzone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.  

 
W zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, rozwiązywania konfliktów i problemów poradnia prowadzi:
 • specjalistyczne badania

- psychologiczne

- pedagogiczne

- logopedyczne

 • konsultacje lekarskie
 • diagnozę gotowości do podjęcia nauki szkolnej
 • diagnozę przyczyn trudności w nauce
 • badania wad i opóźnień w rozwoju mowy
 • doradztwo i diagnozę dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi lub niepełnosprawnej
 • przesiewowe badania psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym celem wczesnego wykrywania deficytów rozwojowych
 • zajęcia integracyjno – adaptacyjne
 • psychoedukację w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • zajęcia umożliwiające nabycie umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się i rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 
W zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, profilaktyki uzależnień i innych zachowań problemowych poradnia prowadzi:
 • badania psychologiczne dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu
 • zajęcia psychoedukacyjne na temat zdrowego trybu życia
 • propagowanie programów psychoedukacyjnych z zakresu bezpiecznego wypoczynku, bezpiecznych wakacji, zagrożeń wynikających z podejmowania zachowań ryzykownych
 • konsultacje dla nauczycieli i rodziców, pogadanki, prelekcje popularyzujące wiedzę psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną
 
W zakresie wspomagania wychowawczej funkcji rodziny poradnia prowadzi:
 • konsultacje rodzinne
 • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców umożliwiające im nabywanie umiejętności wychowawczych
 • doradztwo dla rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub z dysfunkcjami rozwojowymi
 • działalność informacyjną dotyczącą możliwości korzystania ze szkoleń wyposażających w kompetencje wychowawcze
 
W zakresie terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych poradnia prowadzi:
 • zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze korekcyjno kompensacyjnym, terapię pedagogiczną
 • indywidualną i grupową terapię logopedyczną
 • indywidualną i grupową terapię psychologiczną wobec dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi
 • zajęcia psychoedukacyjne kształtujące umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 
W zakresie pomocy uczniom dokonującym wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej poradnia prowadzi:
 • warsztaty psychoedukacyjne wyboru drogi życiowej dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
 • działalność informacyjną, doradztwo i konsultacje w zakresie możliwości kontynuowania nauki z uwzględnieniem indywidualnych preferencji zawodowych, stanu zdrowia
 • doradztwo i działalność informacyjną w zakresie możliwości kontynuacji nauki i nabywania dodatkowych kompetencji zawodowych
 
W zakresie pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów poradnia prowadzi:
 • badania psychologiczno – pedagogiczne określające możliwości intelektualne dzieci i młodzieży
 • badania psychologiczno – pedagogiczne, logopedyczne i lekarskie dzieci i młodzieży z zaburzeniami widzenia, słuchu, dysfunkcją narządu ruchu oraz ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi
 • doradztwo w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dziecka
 • konsultacje w zakresie rozwijania zainteresowań kierunkowych u dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej
 • konsultacje w zakresie ukierunkowania zainteresowań i możliwości rozwijania zdolności dzieci i młodzieży
 
Inne zadania realizowane na bieżąco.

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito