Nasza oferta

OFERTA PORADNI

 

 

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1 W RZESZOWIE  

W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ

 

 

 • Przesiewowe badania psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne dzieci przedszkolnych
 • Diagnoza gotowości szkolnej
 • Diagnoza trudności w nauce
 • Diagnoza dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu
 • Diagnoza i terapia specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • Diagnoza pod kątem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Diagnoza tyflopedagogiczna (dzieci i młodzieży słabowidzącej)
 • Diagnoza surdopedagogiczna (dzieci i młodzieży słabosłyszącej)
 • Wstępna obserwacja i diagnoza pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu (skierowanie na pogłębioną diagnozę specjalistyczną)
 • Diagnoza oraz poradnictwo edukacyjne i zawodowe
 • Terapia psychologiczna zaburzeń rozwojowych i emocjonalno-społecznych
 • Terapia dziecka moczącego się
 • Terapia wsparcia dla młodzieży w okresie adolescencji
 • Terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w nauce czytania, pisania i liczenia
 • Terapia ręki
 • Terapia logopedyczna zaburzeń i wad wymowy
 • Terapia kompleksowa logopedyczno-pedagogiczna
 • Terapia rodzin oraz spotkania konsultacyjne dla rodzin
 • Konsultacje wychowawcze dla rodziców i nauczycieli
 • Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży
 • Warsztaty dla Dobrych Rodziców
 • Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci przedszkolnych (grupowe)
 • Trening umiejętności społecznych (indywidualny i grupowy)
 • Trening Zastępowania Agresji (indywidualny i grupowy)
 • Trening uwagi słuchowej metodą TOMATISA
 • Trening metodą EEG BIOFEEDBACK
 • Trening metodą WARNKEGO
 • Mediacje i negocjacje
 • Interwencja kryzysowa
 • Psychoterapia
 • Orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • Opiniowanie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Opiniowanie w różnych sprawach szkolnych
 • Obserwacje dzieci/uczniów na terenie przedszkola, szkoły, placówki 
 • Pedagogizacja dla rodziców w formie prelekcji
 • Grupy wsparcia dla nauczycieli
 • Konsultacje z rodzicami i nauczycielami w siedzibie poradni oraz w przedszkolach, szkołach, placówkach (zgodnie z ustalonymi terminami)
 • Szkolenia Rad Pedagogicznych 
 • Udział specjalistów Poradni w posiedzeniach Rad Pedagogicznych lub Zespołów Nauczycielskich (na prośbę dyrektora szkoły lub przedszkola)
 • Wspomaganie szkół w zakresie diagnozy potrzeb
 • Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia

 

ZAPRASZAMY!!

 

 

 

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito