Organizacja pracy poradni

  

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie jest placówką oświatową Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. 

 

Terenem działania PPP Nr 1 w Rzeszowie objęte są przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz placówki oświatowo – wychowawcze mające siedzibę na terenie powiatu rzeszowskiego. Z naszej pomocy mogą korzystać także dzieci i młodzież nie uczęszczający do przedszkoli i szkół, a zamieszkujący na terenie naszego powiatu. Jesteśmy placówką ogólnodostępną, a korzystanie z usług naszych specjalistów jest DOBROWOLNE I NIEODPŁATNE.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Poradnia jest czynna codziennie od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU:

 

Sekretariat:

poniedziałek w godz. 7:30 - 17:00

wtorek - piątek w godz. 7:30 - 15:30

(składanie zgłoszeń o przyjęcie dziecka / ucznia w poradni, składanie wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni, ustalanie terminów badań, terapii, konsultacji ze specjalistami, wydawanie opinii, orzeczeń, informacji, inne). 

Dokumenty (opinię, orzeczenie, informację) - wydaje się rodzicowi/opiekunowi prawnemu/pełnoletniemu uczniowi za okazaniem dowodu tożsamości. 

 

Przyjęcia interesantów przez Dyrektora Poradni w sprawach różnych:

poniedziałek w godz. 9.00 - 11.00

wtorek w godz. 12.00 - 14.00  

Przyjęcia interesantów przez Dyrektora Poradni w sprawach SKARG I WNIOSKÓW:

czwartek w godz. 12.00 - 14.00

(zgodnie z ustalonym wcześniej w sekretariacie terminem i godziną spotkania - osobiście lub telefonicznie 017 85 28 130)

 

Diagnoza i terapia:

poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00

(zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami). 

 

Praca w terenie:

1 raz w miesiącu każdy specjalista poradni świadczy pracę bezpośrednio w placówce - w przedszkolu lub w szkole (zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Przyjęcie dziecka / ucznia w poradni odbywa się po złożeniu przez rodzica / prawnego opiekuna / pełnoletniego ucznia ZGŁOSZENIA w sekretariacie poradni (dokument dostępny w zakładce Druki do pobrania). 
  • Możliwe jest także złożenie ZGŁOSZENIA przez dyrektora przedszkola / szkoły / placówki, po uzyskaniu zgody rodzica na badanie w poradni.
  • Do zgłoszenia konieczne jest dołączenie (w zależności od problemu) stosownej opinii przedszkola o dziecku, opinii szkoły o uczniu (dokumenty dostępne w zakładce Druki do pobrania) oraz wyników badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych lub lekarskich, jeśli były wykonane poza poradnią. 
  • Zgłoszenia podlegają rejestracji, a następnie realizacji w kolejności wg daty wpływu. 
  • Czas oczekiwania na realizację zgłoszenia uwarunkowany jest ich ilością. Zainteresowani są informowani telefonicznie o terminie wizyty (dzień, godzina) na co najmniej tydzień przed wizytą.
  • W razie potrzeby poza kolejnością przyjmowane są zgłoszenia dotyczące:
  1. spraw rozpatrywanych przez Zespół Orzekający (wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju),
  2. interwencji kryzysowych (np. zagrożenie samobójstwem, depresja, przeżycia traumatyczne),
  3. inne szczególne przypadki - na podstawie przedstawionej dokumentacji (medycznej, sądowej).

 

 

 

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito