Orzeczenia

 

W poradni działa Zespół Orzekający powoływany przez dyrektora placówki. 
 
W bieżącym r. szk. posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się w każdy wtorek w godz. 10.00 - 12.00.
 

 
Zespół Orzekający wydaje:

 

I. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 
II. Orzeczenia o potrzebie:
  • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
  • indywidualnego nauczania
  • kształcenia specjalnego ze względu na:
1) niepełnosprawność dziecka lub ucznia:
      a)  niesłyszące
      b)  słabosłyszące
      c)  niewidzące
      d)  słabowidzące
      e)  niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją
      f)   niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim
      g)  niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym
      h)  niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym
      i)   z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
      j)   z niepełnosprawnością sprzężoną
 
2)   niedostosowanie społeczne
 
3)   zagrożenie niedostosowaniem społecznym
  • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim).
________________________________________________________________________________________________________
 
W skład zespołu wchodzą:
  • dyrektor poradni lub inna upoważniona przez niego osoba jako przewodniczący zespołu;
  • psycholog opracowujący diagnozę psychologiczną;
  • pedagog opracowujący diagnozę pedagogiczną;
  • lekarz opracowujący diagnozę lekarską;
  • inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

Zadaniem zespołu jest orzekanie i kwalifikowanie do odpowiednich form kształcenia i opieki określonych Rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2017 roku.

Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu. Wnioskodawca, którym jest rodzic lub opiekun prawny dziecka, może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko. 

Zespół wydaje orzeczenie większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności informacje o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informacje o zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu. Orzeczenie i opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego. 
 
Zespół rozpatruje sprawy na podstawie pisemnych wniosków rodziców lub prawnych opiekunów dziecka przedłożonych w poradni i orzeka na podstawie badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich.
 
Zespół rozpatruje odwołania wnioskodawcy od orzeczeń wydanych przez ten sam zespół wniesione do kuratora oświaty.
 
Jeśli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.
 
Zespół jest zobowiązany do przesłania odwołania i akt sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeśli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.
 
 
 
 

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito