Orzeczenia

 

W poradni działa Zespół Orzekający powoływany przez dyrektora placówki. 
 
W roku szkolnym 2017/2018 posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się w następujących terminach:
 • 03.10.2017; 17.10.2017
 • 07.11.2017; 21.11.2017
 • 05.12.2017; 19.12.2017
 • 09.01.2018; 23.01.2018
 • 06.02.2018; 20.02.2018
 • 06.03.2018; 20.03.2018
 • 10.04.2018; 24.04.2018
 • 08.05.2018; 22.05.2018
 • 05.06.2018; 19.06.2018; 26.06.2018
 • 03.07.2018; 10.07.2018; 17.07.2018; 24.07.2018; 31.07.2018
 • 07.08.2018; 14.08.2018; 21.08.2018; 28.08.2018.
 
W skład zespołu wchodzą:
 • dyrektor poradni lub inna upoważniona przez niego osoba jako przewodniczący zespołu;
 • psycholog opracowujący diagnozę psychologiczną;
 • pedagog opracowujący diagnozę pedagogiczną;
 • lekarz opracowujący diagnozę lekarską;
 • inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

Zadaniem zespołu jest orzekanie i kwalifikowanie do odpowiednich form kształcenia i opieki określonych Rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2017 roku.

Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu. Wnioskodawca, którym jest rodzic lub opiekun prawny dziecka, może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

Zespół wydaje orzeczenie większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności informacje o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informacje o zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu. Orzeczenie i opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego. 
 
Zespół rozpatruje sprawy na podstawie pisemnych wniosków rodziców lub prawnych opiekunów dziecka przedłożonych w poradni i orzeka na podstawie badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich.
 
Zespół rozpatruje odwołania wnioskodawcy od orzeczeń wydanych przez ten sam zespół wniesione do kuratora oświaty.
 
Jeśli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.
 
Zespół jest zobowiązany do przesłania odwołania i akt sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeśli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.
 
 

Zespół Orzekający wydaje:

 

1. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 
2. orzeczenia o potrzebie:
 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • indywidualnego nauczania
 • kształcenia specjalnego dla uczniów:

                            - niesłyszących i słabosłyszących;

                            - niewidomych i słabowidzących;

                            - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją motoryczną;

                            - z niepełnosprawnością intelektualną;

                            - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

                            - z niepełnosprawnością sprzężoną;

                            - zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

                            - niedostosowanych społecznie;

 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim).

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito