Rys historyczny

Marzec 1958 r. uznaje się za datę powstania systemu poradnictwa zawodowego i wychowawczego w Polsce po II wojnie światowej. Poradnie, zwane później poradniami społeczno – wychowawczymi, tworzyło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) w porozumieniu z Ministerstwem Oświaty. W organizowaniu placówki uczestniczyło Kuratorium Okręgu Szkolnego oraz Inspektorat Oświaty w Rzeszowie. Szczegółowy zakres działania poradni określiła Instytucja zarządu Głównego TPD. Poradnia, przede wszystkim, miała nieść pomoc dziecku i rodzinie, a także szkole w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

W kwietniu 1958 r. na mocy zarządzenia Ministra Oświaty powstała poradnia psychologiczna, która obejmowała swoim działaniem szkoły średnie ogólnokształcące i zawodowe, na terenie województwa. Zadaniem jej było prowadzenie orientacji zawodowej dla młodzieży i rodziców poprzez popularyzowanie znajomości zawodów, właściwego doboru zawodu oraz kształcenia zawodowego.

Następnie w 1964 r. Minister Oświaty wydał zarządzenie w sprawie ujednolicenia poradnictwa. Na mocy tego zarządzenia zlikwidowano poradnie psychologiczne, a powołano do życia poradnie wychowawczo – zawodowe, prowadzone przez TPD. W 1966 r. poradnia w Rzeszowie stała się Okręgową Poradnią Wychowawczo - Zawodową i przyjęła funkcję koordynowania pracą wszystkich tworzonych poradni na terenie okręgu. 

Kolejna zmiana nazewnictwa spowodowała, że Poradnia Okręgowa zmieniła nazwę na Wojewódzką Poradnię Wychowawczo - Zawodową utrzymując funkcje koordynacyjne wobec poradni rejonowych.

Ostateczne zmiany wprowadziła Ustawa Oświatowa z 7 września 1991 r. oraz zarządzenie MEN w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, które zobowiązało do udzielania tej pomocy publiczne przedszkola, szkoły oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze. Wyspecjalizowanymi placówkami udzielającymi profesjonalnej pomocy zostały poradnie psychologiczno – pedagogiczne powołane Rozporządzeniem MEN z dnia 11 czerwca 1993 r.

Poradnia nabyła autonomicznego charakteru, zaczęła się specjalizować w rozwiązywaniu szczegółowych problemów z zakresu poradnictwa, a pracownicy pedagogiczni zaczęli różnicować style pracy, podkreślając swoją autonomię. Poradnia początkowo zatrudniała dwóch pracowników - psychologa i pedagoga. Poprzez kolejne lata stan kadrowy powiększał się o pracowników pedagogicznych, administracyjno – obsługowych i lekarzy, z uwagi na fakt, iż co roku liczba dzieci zgłaszanych do badań wzrastała.

Obecnie poradnia dysponuje 17 etatami pedagogicznymi pracowników pełnozatrudnionych. Są to: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi. Wymagane kwalifikacje, prawa i obowiązki określa Ustawa Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji i Sportu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Dodatkowo Poradnia nasza zatrudnia lekarzy: okulistę, laryngologa, psychiatrę, lekarza medycyny rodzinnej uczestniczącego w posiedzeniach Zespołu Orzekającego. Kadra zatrudniona w placówce posiada duże doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wysoką motywację do podnoszenia zasobu wiedzy i umiejętności. Poradnia obejmuje swoim działaniem przedszkola, szkoły, placówki oświatowe z terenu miast i gmin: Dynów, Głogów Młp., Tyczyn, Sokołów Młp., Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Hyżne, Kamień, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko, Krasne. Realizując swoje zadania poradnia współpracuje z przedszkolami, szkołami, służbą zdrowia, administracją oświatową, samorządami terytorialnymi i innymi placówkami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin. Inspiruje pracę szkół w zakresie przygotowania uczniów do właściwego wyboru kierunku kształcenia i zawodu, wspomaga w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w celu przezwyciężania trudności szkolnych i zaburzeń w zachowaniu występujących u dzieci. Współpracuje ze środkami masowego przekazu celem popularyzacji wiedzy psychologiczno – pedagogicznej. Współdziała z Centrum Metodycznym pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN oraz Polskim Towarzystwem Psychologicznym w zakresie doskonalenia form i metod pracy. 

Obserwacja działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie pozwala stwierdzić, że stale rośnie ilość dzieci i młodzieży potrzebującej systematycznej, wielospecjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej. Znamieniem ostatnich czasów jest fakt, że do poradni zgłaszają się rodzice z coraz młodszymi dziećmi. Choć coraz częściej podobna pomoc oferowana jest przez inne placówki oświatowe, nie maleje ilość petentów. Świadczy to o dużym społecznym zapotrzebowaniu na specjalistyczne usługi w zakresie poradnictwa psychologicznego.

            

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito