ADOS-2

ADOS-2 W DIAGNOSTYCE KLINICZNEJ

 

W naszej poradni certyfikowani diagności prowadzą wstępną diagnozę w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu przy użyciu wystandaryzowanego narzędzia diagnostycznego ADOS-2. 

 

ADOS-2 to narzędzie do diagnozowania i oceniania objawów autyzmu. Podczas badania, w ściśle określonej kolejności, oceniane są objawy charakterystyczne dla autyzmu. Osoba przeprowadzająca badanie ocenia zachowania w precyzyjnej punktacji. ADOS  określany jest na świecie jako element „złotego standardu” diagnozy autyzmu, pomaga specjalistom bardziej obiektywnie i trafnie oceniać zachowania dzieci.

 

ADOS to skrót od Autism Diagnosis Observation Schedule, czyli protokół obserwacji do diagnozy autyzmu. Dwójka w nazwie wskazuje na drugą wersję narzędzia.

 

ADOS trwa 40 minut (możliwe jest skrócenie lub wydłużenie badania o 10 minut). Jeżeli ADOS trwa dłużej niż 60 minut to badanie należy powtórzyć.

 

ADOS-2 jest badaniem, które stosujemy w diagnozowaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Narzędzie jest użyteczne do badania zarówno osób niemówiących, jak i dobrze posługujących się mową, dla osób z bardzo różnym natężeniem cech autyzmu. Za pomocą ADOS nie możemy badać osób z dodatkowymi niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku, słuchu, motoryki.

 

Podczas diagnozy przy użyciu ADOS-2 oceniane są objawy charakterystyczne dla autyzmu, a nie ogólny rozwój dziecka. Prowadzący badanie zwraca uwagę na takie elementy jak komunikacja, budowanie interakcji społecznych, ograniczone lub powtarzalne zachowania. Prowadzona diagnoza uwzględnia kryteria diagnostyczne DSM.

 

Wszystkie moduły ADOS zostały stworzone w taki sposób, aby móc diagnozować dzieci na różnym poziomie funkcjonowania. Dodatkowo, ADOS może być stosowany również jako narzędzie pomocne w ocenie postępów w terapii. Powtarzając badanie po 6 miesiącach lub po roku jesteśmy w stanie ocenić postępy w zakresie sfer, w których występują objawy autyzmu.

 

Zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD, ang. Autism Spectrum Disorder) należy do grupy zaburzeń neurorozwojowych. Kryteria diagnostyczne ASD, opisane w klasyfikacjach diagnostycznych DSM-5 (American Psychiatric Association 2013), i ICD-11 (World Health Organization 2018) obejmują trwałe deficyty w zakresie wzajemności społeczno-emocjonalnej, języka pragmatycznego, niewerbalnych zachowań komunikacyjnych wykorzystywanych do interakcji społecznych, a także deficyty w rozwoju, utrzymywaniu i rozumieniu relacji społecznych.

 

Do podstawowych objawów ASD – oprócz jakościowych nieprawidłowości w funkcjonowaniu społecznym – zaliczane są także ograniczone, powtarzalne i stereotypowe wzorce zachowań i zainteresowań. Autyzm jest zaburzeniem heterogenicznym, a objawy mogą się znacznie różnić u poszczególnych osób. Zdolności poznawcze osób z ASD mogą wahać się od obniżonych względem normy dla wieku do bardzo wysokich (Centers for Disease Control and Prevention 2019).

 

Częstość występowania ASD na świecie szacuje się na ok. 1% populacji (Lai, Lombardo, Baron-Cohen 2014). Od roku 2000 częstość rozpoznawania autyzmu u dzieci wzrosła o ok. 150%, co czyni ASD poważnym wyzwaniem społecznym (Baio i in. 2018). Chociaż ASD może być zdiagnozowane już w wieku 2 lat lub niższym, zgodnie z danymi amerykańskimi większość dzieci z ASD otrzymuje diagnozę w okolicach czwartych urodzin, a w przypadku osób wysokofunkcjonujących – jeszcze później (Baio i in. 2018). Objawy charakterystyczne dla ASD są obecne w ciągu całego życia danej osoby i wpływają na jej doświadczenia osobiste, rodzinne, edukacyjne i zawodowe. Osoby z ASD mogą komunikować się, wchodzić w interakcje, zachowywać się i uczyć inaczej niż większość ludzi. Wiele z nich potrzebuje znacznego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 

Nie istnieje obiektywna i jednoznaczna metoda diagnozowania autyzmu. Proces diagnozy powinien być interdyscyplinarny i uwzględniać informacje z wielu źródeł, w tym z wywiadu rozwojowego z rodzicem lub opiekunem, z placówek opiekuńczych i edukacyjnych (np. przedszkola), badań obserwacyjnych, wyników testów psychologicznych oraz badań medycznych.

 

 

 

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito