Mediacje

MEDIACJE to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Należy do alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów i zapobiegają ich eskalacji.

 

Celem mediacji jest dojście do dobrowolnego porozumienia oraz poprawa relacji. Mediacja ma usprawnić komunikację między stronami i pomóc w wypracowaniu satysfakcjonujących obie strony rozwiązań. Mediator nie jest sędzią – podczas mediacji musi zachować neutralność i bezstronność, a wszystkie rozwiązania negocjować w warunkach współpracy. Mediacja bowiem koncentruje się na rozwiązaniu problemu, a nie na wskazaniu winnego. Daje szansę na przedstawienie zdarzenia z własnej perspektywy i wypracowania ugody korzystnej dla stron sporu, rozwija zdolność prowadzenia dialogu. Mediacje rówieśnicze pozwalają na rozwiązywanie konfliktów wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły, natomiast mediacje szkolne mogą dotyczyć relacji pomiędzy szkołą a rodzicami.

 

Edukacyjny i wychowawczy aspekt mediacji polega na tym, ze może ona dostarczyć informacji stronom o ich własnych potrzebach i odczuciach, wskazywać na zindywidualizowane i alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów w przyszłości, uświadamiać korzyści wynikające z rozmowy i kooperacji, ukazywać nie agresywne sposoby rozstrzygania sporów.

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito