Trening Zastępowania Agresji

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI (ART)®

Agression Replacement Training

 

Trening Zastępowania Agresji (ART) ® został stworzony przez Arnolda P. Goldsteina i Barry Glicka w 1987r. na Uniwersytecie w Syracuse USA. Jest to program wielostronnej interwencji skierowanej na modyfikację zachowań agresywnych, naukę umiejętności alternatywnych zachowań wobec agresji, sposobów kontrolowania gniewu oraz uczenie norm moralnych i wartości społecznie aprobowanych.

Podstawą treningu jest przekonanie, iż głównymi przyczynami zachowań agresywnych są deficyty w umiejętnościach kontrolowania własnej impulsywności, nieumiejętność zastosowań lub nieznajomość innych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz niski poziom wnioskowania moralnego utrudniający podejmowanie właściwych decyzji.

 

W związku z tym trening przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży:

 • zachowujących się agresywnie,
 • wycofanych,
 • mających deficyty umiejętności i zachowań prospołecznych,
 • z zaburzeniami zachowania, uczenia się, komunikacji.

 

Trening Zastępowania Agresji składa się z trzech modułów:

 

            1. Treningu Umiejętności Społecznych

Podczas sesji uczestnicy nabywają umiejętności prospołecznych zastępując  tym samym dotychczasowe zachowania agresywne. Uczą się konstruktywnego  radzenia sobie w sytuacjach prowokujących do złości, radzenia sobie z presją rówieśniczą, przewidywania konsekwencji własnych zachowań, podejmowania właściwych decyzji, samokontroli, radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Na zajęciach uczestnicy ćwiczą umiejętności według określonych kroków poprzez odgrywanie ról w sytuacjach zbliżonych do tych, z którymi mają na co dzień trudności. W konsekwencji przekładają ich trenowanie na życie codzienne, aby utrwalić prawidłowe zachowanie. 

 

            2. Treningu Kontroli Złości

Celem treningu jest nauczenie młodych ludzi regulowania swoich emocji i przez to panowania nad impulsywnymi tendencjami do atakowania innych. Odbywa się to poprzez identyfikowanie wyzwalaczy, rozpoznawanie sygnałów, wykorzystywanie zestawu technik służących do obniżania poziomu złości, stosowanie autoinstrukcji, dokonywanie oceny prawdopodobnych konsekwencji własnego zachowania oraz dokonywanie samooceny.

 

            3. Treningu Wnioskowania Moralnego

Uczy podejmowania odpowiedzialnych decyzji społecznych, w sytuacjach, w których najważniejsze problemy dotyczą przyjaźni, uczciwości i szacunku dla własności. Podczas sesji wnioskowania moralnego młodzi ludzie angażują się w dyskusję nad sytuacjami problemowymi. Odpowiadają na pytania, które wymagają osiągnięcia bardziej uspołecznionego i moralnie dojrzałego widzenia świata. Osiągnięcie dojrzalszego rozumienia moralnego daje możliwość dokonywania bardziej odpowiedzialnych wyborów.

 

EFEKTY TRENINGU:

 • zmniejszenie lub eliminacja zachowań agresywnych,
 • umiejętność podejmowania mądrych decyzji z uwzględnieniem konsekwencji własnych działań,
 • umiejętność rozumienia i kontrolowania swoich emocji,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach prowokujących do agresji i złości (tj. dokuczanie, oskarżanie, presja grupy, pomijanie itp.)
 • umiejętność właściwego reagowania w różnych sytuacjach społecznych,
 • wzmocnienie wiary w siebie i poczucia własnej wartości,
 • zmiana sposobu myślenia w kierunku pozytywnego obrazu siebie,
 • poprawa relacji rodzinnych.

W naszej poradni realizowany jest trening indywidualny i grupowy dla dzieci i młodzieży. Oprócz pracy z dzieckiem, w celu kompleksowej pomocy, trener współpracuje także z najbliższym środowiskiem, jakim jest rodzina i szkoła.

 

Szczegóły spotkań omawiane są po uprzednim złożeniu wniosku przez rodzica w PPP Nr 1.  

Zachęcamy do wcześniejszych konsultacji.

 

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito