Za życiem

WIODĄCY OŚRODEK KOORDYNACYJNO - REHABILITACYJNO - OPIEKUŃCZY

 

Dyrektor Poradni informuje, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie zgodnie z art. 90v ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) została wskazana przez Starostę Rzeszowskiego do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego w Powiecie Rzeszowskim, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością 

Podstawę prawną Programu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz 1860) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września  2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz. U. z dnia 7 września 2017 r. poz 1712).

 

Do szczegółowych zadań ośrodka należy:

1.     udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,

2.     wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,

3.     wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,

4.     organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

5.     koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

 

Zadanie finansowane z Budżetu Państwa w latach 2017 – 2021.

 

Zapraszamy chętnych rodziców dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.  

Wszelka pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Szczegółowych informacji udziela 

Magdalena Grot-Mrozicka - Dyrektor PPP Nr 1 w Rzeszowie, osobiście lub pod nr tel. 17 85 28 130.

 

 

realizacja: ideo

powered by: CMS Edito